VSTUPENKY

Mamy v pohode 8.2.2020 v Bratislave 1 sála: Aktívna matka

Miesto konania: Bratislava, Gate One Hotel

Aktuálna cena: 9,90 eura
Cena na mieste: 12,90 eura

Ďakujeme za finančnú podporu Slovak Business Agency.

 

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v sále Aktívna matka, darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 8.2.2020 v Bratislave 1 sála: Aktívna matka s obedom

Miesto konania: Bratislava, Gate One Hotel

obed (polievka, vegetariánske rizoto)

Aktuálna cena: 21,90 eura
Cena na mieste: 24,90 eura

Ďakujeme za finančnú podporu Slovak Business Agency.

 

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v sále Aktívna matka, darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 8.2.2020 v Bratislave 2 sály: Aktívna matka a zdravé dieťa

Miesto konania: Bratislava, Gate One Hotel

Aktuálna cena: 19,90 eura
Cena na mieste: 22,90 eura

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v oboch sálach, darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 8.2.2020 v Bratislave 2 sály: Aktívna matka a Zdravé dieťa s obedom

Miesto konania: Bratislava, Gate One Hotel

Aktuálna cena: 31,90 eura
Cena na mieste: 34,90 eura

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v oboch sálach, obed (polievka, vegetariánske rizoto), darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 7.3.2020 v Žiline 1 sála: Aktívna matka

Miesto konania: Žilina, Hotel Slovakia

Aktuálna cena: 9,90 eura
Cena na mieste: 12,90 eura

Ďakujeme za finančnú podporu Slovak Business Agency.

 

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v sále Aktívna matka, darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 7.3.2020 v Žiline 1 sála: Aktívna matka s obedom

Miesto konania: Žilina, Hotel Slovakia

Aktuálna cena: 19,90 eura
Cena na mieste: 22,90 eura

Ďakujeme za finančnú podporu Slovak Business Agency.

 

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v sále Aktívna matka, obed (polievka, vegetariánske rizoto), darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 21.3.2020 v Košiciach 1 sála: Aktívna matka

Miesto konania: Košice, Hotel Yasmin,

Aktuálna cena: 9,90 eura
Cena na mieste: 12,90 eura

Ďakujeme za finančnú podporu Slovak Business Agency.

 

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v sále Aktívna matka, darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

Mamy v pohode 21.3.2020 v Košiciach 1 sála: Aktívna matka s obedom

Miesto konania: Košice, Hotel Yasmin,

Aktuálna cena: 21,90 eura
Cena na mieste: 24,90 eura

Ďakujeme za finančnú podporu Slovak Business Agency.

 

Cena vstupenky zahŕňa: vstup na všetky prednášky v sále Aktívna matka, obed (polievka, vegetariánske rizoto), darčekovú tašku, účasť v tombole,
Maminky s deťmi sú srdečne vítané! K dispozícii bude detský kútik a pult na prebaľovanie.

Na mieste budú podávané nápoje a k dispozícii budú ochutnávky na stánkoch.

POZOR! Prosíme vás pri platbe použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky, aby sme vedeli platbu spárovať.

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné informácie
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.mamyvpohode.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Predávajúcim je: DIVINO s. r. o., Jeséniova 4/E, Bratislava 831 01. IČO 46492542, DIČ 2820018751. Tel. 0907 774 493, e-mail: sotnikova@divino.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 78258/B.
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
Predmetom zmluvy je predaj služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, a to vo forme predaja vstupeniek na podujatia z ponuky predávajúceho.

Ceny vstupeniek
Všetky ceny služieb (vstupeniek) v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH.

Platba za vstupenky
Predávajúci akceptuje platbu za objednané služby nasledujúcimi spôsobmi:
• platba bankovým prevodom,
• online platba prostredníctvom platobnej brány,
• platba kartou.
Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednané vstupenky.

Dodanie vstupeniek
Predávajúci odosiela vstupenky kupujúcemu v elektronickej forme (vo formáte pdf) e-mailom najneskôr do 24 hodín od pripísania úhrady na účet predávajúceho.

Reklamačný poriadok
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar alebo služba pri prevzatí kupujúcim.
Záručná doba na služby je 3 mesiace.
Ak má tovar alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci by však nemal ďalej používať vec alebo službu, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo služby, alebo ak sa vada týka len súčasti veci či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec alebo službu za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec alebo služba mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec alebo službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo služby.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci alebo poskytnutia služby. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo časti služby, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku alebo služby, výmenou výrobku alebo služby, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo služby, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Predmetom zmluvy je predaj služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom pri predaji takýchto služieb kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
• informácie o spracúvaní osobných údajov,
• zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
• spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
• využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
• poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.